La nostra etiqueta ha de complir amb el Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.  

A l'arxiu adjunt trobareu les orientacions pas a pas per a la conefcció d'una etiqueta.

PRINCIPALS ERRORS EN L’ETIQUETATGE DE LA MEL

  • Denominacions que no s’ajusten al que estableix la normativa, com per exemple la indicació d’un origen floral incorrecte per al tipus de mel en qüestió.
  • Manca indicar el país d’origen d’on ha estat recol·lectada la mel.
  • Declaració de la informació nutricional (la qual és una menció facultativa d’etiquetatge) de manera incorrecta.
  • Marcat de la data de consum preferent sense indicar la frase “consumir preferentment abans del...” quan la data inclou la indicació del dia o “consumir preferentment abans de la fi del...” en la resta de casos.
  • Indicació del responsable de les mencions de l’etiquetatge de manera incompleta.
  • Indicació en l’etiquetatge de dos orígens florals diferents que s’han obtingut a partir de la barreja de mels de dos orígens florals, corresponents a mels recol·lectades en diverses zones o períodes de temps, sense indicar la menció “mescla” en l’etiquetatge de la mel resultant.